Polityka jakości

Control Food

CONTROL FOOD jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134400.

Laboratorium jest działem badawczym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością CONTROL FOOD, którego zadaniem jest profesjonalne i rzetelne wykonywanie analiz środków spożywczych ustalonymi i sprawdzonymi metodami odpowiednimi dla wymagań klientów.
Kadrę stanowią osoby wysoko wykwalifikowane, dla których jakość świadczonych usług i uzyskanie satysfakcji klienta jest rzeczą priorytetową.

Laboratorium CONTROL FOOD realizuje następujące cele jakościowe:

  • Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, które spełniają oczekiwania klienta przez dostarczenie miarodajnych wyników badań, które są: rzetelne – tzn. wykonywane zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną, wiarygodne – tzn. że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem wartość rzeczywistą badanego parametru, użyteczne – tzn. takie, które pozwolą klientowi rozwiązać jego problem.
  • Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.
  • Zagwarantowanie bezstronności działań Laboratorium, oraz poufności badań i ochrony praw własności klienta.
  • Wykorzystywanie odpowiedniego, wysokiej jakości wyposażenia pomiarowego i badawczego.
  • Stałe dążenie do wdrożenia nowych technik i metod badawczych.

System zarządzania, opracowany i wdrożony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 obejmuje cały obszar działalności Laboratorium. Stosowanie w praktyce zasad i założeń systemu pozwala na utrzymanie odpowiedniej jakości wyników badań, a tym samym spełnienie oczekiwań klientów i uzyskanie ich satysfakcji. Ciągłe doskonalenie systemu i poszukiwanie lepszych rozwiązań jest celem wszystkich osób zaangażowanych w prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Laboratorium CONTROL FOOD kontynuuje współpracę z Klubem Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB rozpoczętą dnia 06.08.1993 pod numerem członkowskim 178

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami

Scroll to Top